SOYKIRIM İDDİALARININ ARKASINDA MİSYONERLER VAR


Şimdi gelelim soykırım iddialarına:

Osmanlı ve Türk tarihi üzerine çalışan bir akademisyen olan Justin McCarthy,
sözde soykırım iddialarının kaynağının misyonerler olduğunu vurguluyor .
McCarthy, bu görüşünde yalnız değil elbette. Prof. Dr. Erich Figl ise ABD'nin
daha korkunç bir emeline işaret ediyor. Avusturyalı Figl, ''bölgedeki olayların
temel sorumlusunun, bir Protestan-Hıristiyan Ermeni imparatorluğu kurmayı
tasarlayan Amerikan misyonerler olduğunu'' söylüyor. Figl, ''Bu Amerikan
misyonerler, Rus ajanların yardımlarıyla Ermenileri kışkırtmışlardı." diyor.
(Cumhuriyet, internet arişivi, 99/10/07). Bu nedenle ABD, Gregoryen mezhebine
mensup olan Ermenileri protestanlaştırabilmek için de misyonerlik
faaliyetlerinde bulunmuştur. (ABD'de egemen olan mezhep protestanlıktır;
görüldüğü üzere bu durum uluslararası ilişkilere bile yansımaktadır.) Aşağıda
Ermeni Patriği Mutafyan'ın bu bağlamdaki yakınmalarına da yer vereceğiz.

Demek ki misyonerler, Osmanlı'da yalnızca hıristiyanlığın propagandasını
yapmakla yetinmemiş doğrudan ayrılıkçı, bölücü ve yıkıcı faaliyetlerde de
bulunmuşlardır. Dikkat çekici olan misyonerlerin bu tür faaliyetlerini daha çok
Robert Koleji, Arnavutköy Amerikan Koleji, Saint Benoit Fransız Okulu,
Santa-Maria İtalyan Okulu gibi yabancı okullar aracılığı ile yapmış
olmalarıdır.(Bkz., Yrd Doç Dr İlknur Haydar Polatoğlu, Osmanlı Imparatorlugunda
Yabancı Okullar, Ank.-1990, Kültür Bakanlığı yay.)
Doç Dr Ömer Turan'ın da belirttiği gibi Osmanlı İmparatorluğu'nda özellikle
Protestan misyonerlerin gayri müslim azınlıkların milliyetçilik hareketlerinde
önemli tesirleri olmuştur. Okullarında o toplulukların liderlerini
yetiştirmişlerdir. Bunlardan Ermeniler ve Bulgarlar en önde gelenleri teşkil
ederler . Her hâlükarda Osmanlı'nın parçalanmasında, dağılmasında rolleri
olmuştur. Osmanlı'ya gelişlerinden itibaren Ermenilere, Rumlara yönelmişler.
Mesela Robert Koleji'nin kuruluşunu takip eden yıllarda Robert Koleji mezunları
arasında en başta Bulgarlar yer alıyor. Bulgaristan bağımsızlığını kazandıktan
sonra mezunlar arasında Bulgarlar'ın sayısı azalıyor, bu sefer çoğunluğu
Ermeniler alıyor. Ve daha sonra misyonerler 1. Dünya Savaşı yıllarında Ermeni
tehciriyle çok çok ilgileniyorlar. ABD'de, Batı başkentlerinde Ermeniler lehine
müthiş bir kamuoyu oluşturuyorlar. (Yrd. Doç. Dr. Omer TURAN, AVRASYA
COGRAFYASI'NDA MISYONERLIK FAALIYETLERI, Avrasya Etudleri Dergisi'nin Kış/1999
sayısı , Ayrıca bkz, Ömer Turan ile söyleşi, Aydınlık Arşiv 25 6 2000)


Anasayfa