YAHUDİLERİN HZ İSA'YI ÖLDÜRDÜKLERİNİ İDDİA ETMELERİ


Romalıların Hz. İsa'yı çarmıha gererek öldürdükleri iddiasını, şüphesiz bilmeyen yoktur. İddiaya göre, Hz. İsa'yı tutuklayan Romalılar ve Yahudi din adamları onu çarmıha germişler ve böylelikle onu öldürmüşlerdir. Nitekim, tüm Hıristiyan alemi de olayı bu şekilde kabul etmekte, fakat Hz. İsa'nın öldükten sonra dirilerek göğe yükseldiğine inanmaktadır. Ancak Kuran'a baktığımızda olayın aslının böyle olmadığını görürüz:

Ve: "Biz, Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük" demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik.) Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. Hayır; Allah onu kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi, 157-158)
Ayetin bize bildirdiği gerçek oldukça açıktır. Yahudilerin kışkırtmalarıyla Hz. İsa'yı öldürmeye kalkışan Romalılar, bunda başarılı olamamışlardır. Ayette geçen "ama onlara (onun) benzeri gösterildi" ifadesi bu olayı aydınlığa kavuşturmaktadır. Hz. İsa öldürülmemiş ve Allah katına yükseltilmiştir. Ayrıca Allah, bu iddiada bulunanların gerçeğe dair bir bilgileri olmadığına da dikkat çekmiştir. Yine bir başka ayette, Hz. İsa'yı Allah'ın vefat ettireceği ve onu kendi katına yükselteceği bildirilmiştir:

Hani Allah, İsa'ya demişti ki: "Ey İsa, doğrusu seni Ben vefat ettireceğim, seni Kendime yükselteceğim, seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca Banadır, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda Ben hükmedeceğim." (Al-i İmran Suresi, 55)
Ayette geçen "vefat" kelimesinin karşılığının Türkçe'de kullanılan ölme anlamından farklı anlamlara geldiğini bir sonraki bölümde göreceğiz. Bu konuda dikkat çeken bir başka delil de, Kuran'da diğer peygamberlerin ölümleriyle ilgili olarak kullanılan ifadelerdir. Kuran'da peygamberlerin ölmesi veya öldürülmesiyle ilgili ifadeler oldukça açıktır. Örneğin Nisa Suresi'nin 155. ayetinde bunun açık bir örneğini görürüz: "Onların kendi sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerine karşı inkara sapmaları, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve: "Kalplerimiz örtülüdür" demeleri nedeniyle (onları lanetledik.)"... Oysa Hz. İsa için, Kuran' da çok açık bir ifadeyle, "Onu öldürmediler ve asmadılar (çarmıha germediler)" ifadesi kullanılarak hiçbir öldürme şekliyle öldürülmediği vurgulanmaktadır.


Anasayfa İleri