HAZRET-İ KUR'AN AÇISINDAN HIRİSTİYANLIK


Muharref İncillerde İsa Mesih'in yahudilerce Haç üzerinde çarmıha gerdirilerek öldürüldüğü kabul edilir. 10

Çarmıha gerilme olayının Hıristiyan ilahiyatında çok önemli bir yeri olduğunu da belirtmeliyiz. Hazret-i Kur'an, Muharref İncillerde geçen İsa Mesih'in çarmıha gerilme olayının aslı astarı olmadığını vurgular.

Hazret-i Kur'an'ın bu konuda Hıristayanların yanısıra Yahudilerin de yanılgıya düştüğünü vurgular. "Çarmıh olayı"nı Hazret-i Kur'an esasta kabul etmekte ama, çarmıha gerilen kişinin İsa Mesih değil de İsa'ya benzetilmiş birisi olduğunu beyan etmektedir: "Biz Allah'ın elçisi, Meryem oğlu Mesih'i öldürdük!' demelerinden ötürü (kendilerini yıldırım çarptı) Oysa onu öldürmediler ve asmadılar; fakat (öldürdükleri) onlara, (İsa'ya) benzer gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, ondan yana tam bir kuşku içindedirler. O hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. onu yakinen öldürmediler (onu öldürdüklerini kesinlekle bilemediler)."11

Hazret-i Kur'an, İsa Mesih'in Allah'a ref' olunduğunu açıklar: "O vakit Allah şöyle buyurdu: Ey İsa! Şüphe yok ki seni (ecelin bitince) öldüreceğim, seni bana yükselteceğim. Seni küfredenlerin içinden tertemiz kurtaracağım ve sana bağlı olanları, Kıyamet gününe kadar küfredenlerin üstünde tutacağım..."12

"Doğrusu Allah, onun yükseltip himayesine almıştır. Allah azizdir, hükmünde hikmet sahibidir..."13 Bu ayetlere göre, İsa Mesih'in Çarmıh'a gerilmediği ve fakat ref' olunduğu açıktır. Ref', lügatta bir şeyi yukarı koymak, manen yüceltmek, yükseltmek ve kaldırmak anlamlarına gelir.14 Bu ayetlerin birçok tefsir bilgini İsa Mesih'in canlı olarak sema'ya yükseltildiği şeklinde tefsir etmişlerdir.15

Bununla beraber "ref" kelimesini, İsa Mesih'in ruhunun manen yüceltilerek, ruhlar alemine kaldırıldığını ve Kıyamet'ten önce bir başka bedenle dirilip geleceği şeklinde açıklayanlar da olmuştur. 16

Hazret-i Kur'an'ın Hıristiyanlık konusunda üzerinde durduğu bir başka önemli husus da, İncil'in tahrifi meselesidir. Hazret-i Kur'an, hem Yahudilerin hem de Hıristiyanların dini önderlerinin Tevrat'ı ve İncil'i tahrif ettiğini vurgular: "Vay haline o kimselerin ki, Kitabı elleriyle yazıp, az bir paraya satmak için, 'Bu Allah katındandır' derler! Ellerinin yazdığından ötürü vay haline onların! Kazandıklarından ötürü vay haline onların!"17

"Onlardan bir grup var ki, Kitabda olmayan bir şeyi, siz Kitabdan sanasınız diye dillerini Kitab'a eğip büker (uydurdukları sözleri, vahiymiş gibi göstermek için kelimeleri dillerinde bükerek okur, onları, kitabın sözlerine benzetmeğe çalışır)lar ve 'O, Allah katındandır.' derler. Oysa o, Allah katından değildir. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler."18

Hazret-i Kur'an, bu tahrifatları örneklendirir de: Örneğin "Mesih Allah'ın oğludur" gibi sözlerin Hıristiyanların kendi ağızlarıyla uydurmuş olduğunu vurgular19. İsa Mesih'in "Allah'ın oğlu" olduğu iddiası Muharref İnciller de de yer almakta olduğunu hatırlatmalıyız.20

Mevcut İnciller'in hepsinin İsa Mesih'in çarmıha gerilerek öldürüldüğünü ileri sürmesi 21 de yukarıdaki ayetler çerçevesinde bir tahrifattan ibaret olduğu kesindir.

Hazret-i Kur'an'ın, Hıristiyanlara karşı yöneltmiş olduğu bu tahrif, tebdil ve tağyir isnadı, zımnen Hz. Peygamber'in tebşiratı konusunda da geçerlidir. Hazret-i Kur'an, bizzat İsa Mesih'in kendi lisaniyle, İsrailoğullarına Tevrat'ın tasdikçisi ve kendinden sonra ismi Ahmet (Muhammed) olan bir Peygamber'in müjdecisi olarak geldiğini haber verir: "Meryem oğlu İsa da:

'Ey İsrailoğulları, Ben size Allah'ın elçisiyim, benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir elçiyi müjdeleyici olarak (geldim)' demişti. Fakat (İsa'nın müjdelediği elçi) onlara apaçık deliller getirince:

'Bu, apaçık bir büyüdür' dediler."22 Hazret-i Kur'an Tevrat ve İncil'de isim ve sıfatı yazılı olan bu Ümmi Nebi'ye tabi olan Hıristiyan ve Yahudiler övülür. "Onlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o Elçi'ye, o Ümmi peygambere uyarlar..."23

Böylece Hazret-i Kur'an'a göre mevcut İncillerde, İsa Mesih'in haber verdiği "Ahmed" Peygamber'in isminin bulunması zaruridir. Hıristiyanların böyle bir ismin olmadığını iddia etmeleri; mevcut İncillerin tahrifinin bir göstergesidir.


Anasayfa Devamı